Vedtægter for Club Renault Danois

§ 1. Navn og hjemsted:

Foreningens navn er: Club Renault Danois.

Adressen følger til enhver tid formandens.

 

§ 2. Formål:

Formålet med foreningen er, at samle Renault-ejere, af såvel gamle som nye modeller, bevarelse af disse, samt at udveksle og fremskaffe reservedele og ekspertise på alle niveauer i en venskabelig og kammeratlig ånd.

Der vil til fremme af dette, blive søgt afholdt mindst et årligt træf, på et af foreningen nærmere angivet sted. Disse træf vil fortrinsvis være for medlemmer med gæster, samt medlemmer af udenlandske klubber. Information til medlemmerne og invitation til træf og lignende vil blive formidlet via clubbens hjemmeside, eller direkte via mail. Finansiering af hjemmeside sker via kontingentindbetalingerne. Desuden kan foreningen yde hjælp til udstillinger og vedligeholdelse, samt holde kontakt med ligesindede klubber i ind – og udland.

 

§ 3. Medlemmer:

Enhver med interesse for Renault kan optages som medlem af foreningen mod betaling af et årligt kontingent, som fastsættes af generalforsamlingen. Dette beløb er tillige driftskapital for foreningen.

Begæring om optagelse i foreningen sker ved henvendelse til bestyrelsen.

Ved optagelse, når kontingentet er betalt, tilsendes pågældende et eksemplar af vedtægterne og medlemskort. Foreningen kan også udnævne æresmedlemmer, som er kontingentfri.

Det helårlige kontingent forfalder til betaling ved regnskabets start 1. januar Regnskabsåret vil følge kalenderåret. Ved kontingentrestance udover 2 måneder, for hvilken, der er rykket 1 gang, fortabes medlemskabet. Ved genindmeldelse betales der på ny indmeldelsesgebyr samt evt. restance.

Hvert medlem, som ved navns nævnelse er opført i medlemslisten, har 1 stemme på generalforsamlingen, forudsat man er til stede

Dog kan genvalg til bestyrelsen gennemføres ved fremlæggelse af fuldmagt.

Udmeldelse sker ligeledes ved henvendelse til bestyrelsen. Foreningen fører fortegnelse over medlemmerne med navn, adresse, telefonnummer, medlemsnummer, e-mail samt biltype(r).

 

§ 4. Bestyrelsen:

Bestyrelsen er foreningens besluttede organ.

Den vælges på den ordinære generalforsamling og består af:

1 formand, der vælges for 2 år. Lige år.

1 kasser, der vælges for 2 år. Ulige år.

1 suppleant der vælges for 1 år.

 

Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Udenfor bestyrelsen vælges en revisor samt en suppleant for denne, til gennemgang af det årlige regnskab.

 

§ 5. Generalforsamlingen:

Den årlige generalforsamling afholdes fortrinsvisi maj/juni måned efter skriftlig indvarsling mindst 1 måned før. Revisorpåtegnet regnskab skal udleveres under generalforsamlingen. Dagsordenen på den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

 

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.
  4. Fastsættelse af årskontingent.
  5. Valg af formand. (hvert lige år)
  6. Valg af kasserer. (hvert ulige år)
  7. Valg af suppleant.
  8. Valg af revisor og suppleant.
  9. Indkomne forslag.
  10. Eventuelt.

 

Tilføjelser til dagsordenen fra medlemmerne optages under forudsætning af, at disse er formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Vedtagelser på generalforsamlingen afgøres ved almindeligt stemmeflertal.

Afstemninger foretages ved håndsoprækning, eller skriftligt, såfremt dette begæres af dirigenten eller mindst 5 tilstedeværende medlemmer af foreningen.

Ekstraordinære generalforsamlinger indvarsles, hvis bestyrelsen finder dette nødvendigt, eller når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt indvarsler herom, med angivelse af dagsorden. Bestyrelsen er forpligtet til, at lade en sådan afholdes senest 4 uger efter indvarslingen.

 

§ 6. Vedtægtsændringer:

Eventuelle ændringer af vedtægterne skal forelægges en ordinær generalforsamling. For vedtagelse af ændringer, kræves at mindst halvdelen af foreningens medlemmer er til stede, og at ¾ af de tilstedeværende medlemmer stemmer herfor.

Såfremt ikke mindst halvdelen af foreningens medlemmer er til stede, kan forslaget vedtages med almindelig stemmeflertal på en lovlig indvarslet ekstraordinær generalforsamling, der skal afholdes senest 2 måneder senere.

 

§ 7. Foreningens opløsning:

 Eventuelle forslag til foreningens opløsning, behandles efter samme retningslinier, som vedtægtsændringer med følgende tilføjelse:

Eventuelle aktiver kan overdrages søster club eller lignende institutioner efter generalforsamlingens eller en ekstraordinær generalforsamlings skøn.

 

 

Disse vedtægter er godkendt på den stiftende generalforsamling på Egeskov d. 31.5.1984.

Sidste ændringer vedtaget på ekstraordinær generalforsamling på Dragstrup Camping d.14.05.2011.

Skriv et svar